Search
 • Gamification, Applied Gaming & Bordspel-Design
 • “Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen”
Search Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. ‘Dienst’ (in meervoud: ‘Diensten’): het adviseren omtrent toepassing van Gamification, het organiseren en uitvoeren van trainingen over onder andere Gamification, de ontwikkeling en productie van toegepaste (bord)spellen en aanverwante diensten.
 3. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Diensten door Opdrachtgever.
 4. ‘Bedrijf’: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. ‘Opdrachtnemer’: Spel in Bedrijf.
 6. ‘Opdrachtgever’: het Bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Opdrachtnemer en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Opdrachtnemer wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Opdrachtgever.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Opdrachtnemer ondertekend voor akkoord retour heeft gezonden en Opdrachtnemer deze heeft ontvangen.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden.
 3. Het herroepingsrecht is voor Opdrachtgever niet van toepassing.

Artikel 4 – Uitvoering

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan Opdrachtnemer.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Opdrachtnemer bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Opdrachtnemer in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Opdrachtnemer geleverde Diensten is uitgesloten.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Opdrachtnemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

Artikel 8 – Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland.